Fondation Franco-Norvégienne

Qui sommes-nous ?

Statuts

VEDTEKTER FOR FRANSK-NORSK STIFTELSE FOR VITENSKAPELIG OG TEKNISK FORSKNING OG INDUSTRIELL UTVIKLING
(Justert siste gang ved avstemming blant styrets medlemmer December 2013)

I – Innledende bestemmelser

1. Stiftelsen er etablert i samsvar med Avtale av 3. november 1983 mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Den franske republikk vedrørende fransk-norsk samarbeid om vitenskapelig og teknisk forskning og industriell utvikling.

Grunnkapitalen settes til 1.000 000 kroner (kroner 500 000 fra hvert land).

2. Den offisielle betegnelsen på stiftelsen er ”Fransk-norsk stiftelse for vitenskapelig og teknisk forskning og industriell utvikling” (heretter kalt Stiftelsen).

II - Formål

3. Stiftelsen skal
• fremme langvarig fransk-norsk samarbeid gjennom felles FoU-prosjekter
• stille de nødvendig midler til rådighet slik at felles aktiviteter og konkrete samarbeidsprosjekter kan iverksettes innenfor prioriterte aktivitetsområder


III – Former for samarbeid

4. Stiftelsens mål er å:
• finansiere felles FoU-prosjekter hvor både industri, forskningsinstitutter og/eller universiteter er involvert med den hensikt å opprette langvarig samarbeid. SMB-bedrifter skal prioriteres,
• stimulere til at doktorgradsstudenter inkluderes i prosjektene ved å betale merutgifter ved opphold i det annet land,
• organisere workshops og seminarer på forespørsel eller i samarbeid med interesserte partnere og hvor hensikten er å kreere nye prosjekter innen prioriterte områder,
• finne fram til nye prosjektidéer gjennom et utstrakt samarbeid med Den franske og Den norske ambassade.


IV - Organisasjon

Stiftelsens organer er:
• styret
• forsamlingen
• sekretariat

5. Styret er stiftelsens utøvende organ. Styret er ansvarlig for at stiftelsens formål oppfylles
Styret består av 12 medlemmer. Seks fra hvert land.
Hver regjering utpeker fire medlemmer. Regjeringen utpeker henholdvis formann og viseformann.
Fire medlemmer – to fra hvert land – velges blant og av medlemmene i forsamlingen. Styrets medlemmer velges for tre år og kan ikke gjenvelges mer enn en gang.

Formannen i styret skal vekselvis være norsk og fransk. Han velges for tre år.
      Formannen bistås av en viseformann som tilsvarende vekselvis skal være fransk og
      norsk. Viseformannen leder stiftelsens arbeid i sitt land.


Styret vedtar sin egen forretningsorden. Styret avgir en årsrapport for forsamlingen.

6. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor styret.
Styret utferdiger bestemmelser for medlemskap i forsamlingen og tar stilling til hvert kandidatur. Offentlige og private organisasjoner, foretak og privatpersoner som bidrar til finansieringen av stiftelsen kan presentere sitt kandidatur til forsamlingen. Forsamlingen organiserer sitt eget arbeid og fastsetter reglene for valg av medlemmer til styret.

7. Sekretariatet organiseres av styret.

V – Finansiering og budsjett

8. Styret setter opp stiftelsens årsbudsjetter og langtidsbudsjetter. Den viktigste finansieringskilden og følgelig grunnlag for stiftelsens aktiviteter, utgjøres av bidrag, gaver etc. fra medlemmene i Stiftelsens forsamling.

Deltagere i felles forsknings- og/eller utviklingsprosjekter iverksatt innenfor stiftelsenes rammer kan motta finansieringsbistand fra egne og/eller offentlige kilder i tillegg til bistanden fra Stiftelsen.

VI – Regnskap og revisjon

9. Styret er ansvarlig for regnskapsførselen. Offentlig godtkjent revisor forestår revisjonen.

VII – Juridisk ramme

10. Stiftelsen har sitt sete i Oslo og er underlagt norsk lovgivning.

VIII – Endringer i vedtektene

11. Endringer i vedtektene kan foreslås av styrets medlemmer. Styret har myndighet til å beslutte endringer i vedtektene. Vedtak om slike krever to tredjedels flertall.

IX – Opphør av stiftelsen

12. Styret kan beslutte å innstille Stiftelsens aktiviteter. Styret utpeker sammen med vedkommende statsråder en eller flere personer til å forestå avviklingen av stiftelsen i overensstemmelse med Avtalens bestemmelser.

X – Offisielle språk

13. Stiftelsens offisielle språk er norsk og fransk.

 

Statut de la Fondation franco-norvégienne pour la recherche scientifique et technique et le développement industriel (Décembre 2013)


I – Règlement de base

1. La Fondation est établie conformément à l’Accord du 3. novembre 1983 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume de Norvège relatif à la coopération franco-norvégienne en matière de Recherche Scientifique et Technique et de Développement Industriel.

Le Capital de base s’élève à 1 000 000 couronnes (500 000 couronnes de chaque pays).

2. L’appellation officielle de la Fondation est Fondation franco-norvégienne pour la Recherche Scientifique et Technique et le Développement Industriel (ci-après dénommée la Fondation).


II – Objet

3. La Fondation
• favorise les contacts et les échanges entre les instituts de recherche, les établissements d’enseignement, les entreprises et les personnes dans les deux pays dans le but de développer la coopération ;
• crée les moyens nécessaires pour leur permettre de mettre en œuvre des activités communes et des projets de coopération concrets dans des domaines d’activités prioritaires
.

III – Formes de coopération

4. Pour remplir sa mission la Fondation s'attache à ::
• mettre en place des projets communs de recherche et de développement avec la participation d'entreprises industrielles, d'Instituts de recherche et/ou d'Universités dans le but de nouer une coopération de longue durée.  Une priorité doit être attribuée aux moyennes et petites entreprises;
• stimuler la préparation, dans le cadre de ces projets, de thèses de Doctorat, moyennant la prise en charge des frais supplémentaires de séjours des étudiants boursiers dans l'autre pays;
• d'organiser des workshops et des séminaires à la demande de, ou en coopération avec, des partenaires intéressés afin de faire émerger des projets dans des domaines prioritaires;
• d'identifier de nouveaux projets en coopération étroite avec les Ambassades de Norvège et de France.


IV – Organisation

Les organes de la Fondation sont :
• le Conseil d’administration
• l’Assemblée
• le Secrétariat

5. Le Conseil d’administration est l’organe exécutif de la Fondation. Il est responsable de la réalisation de ses objectifs.
Le Conseil d'administration comprend douze membres : six pour chaque pays.
Chaque Gouvernement désigne quatre membres, parmi lesquels sont choisis le président et le vice-président.
L'Assemblée élit, en son sein, quatre membres: deux par pays. Ils sont élus pour trois ans sur proposition des président et vice-président dans leur pays respectif et ne peuvent être réélus plus d'une fois.
Le Président du Conseil d'administration est alternativement norvégien et français. Il est élu pour trois ans. Il est assisté d’un vice-président, alternativement français et norvégien.
Le vice-président assure la présidence de la Fondation dans son pays.

Le Conseil d’administration décide de son règlement intérieur. Il présente un rapport annuel à l’Assemblée.

6. L’Assemblée a une fonction consultative à l’égard du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration élabore les règles régissant l’appartenance à l’Assemblée et se prononce sur chaque candidature. Les organismes publics et privés, les entreprises et les particuliers qui contribuent au financement de la Fondation peuvent présenter leur candidature à l’Assemblée qui organise son propre travail et définit les règles régissant l’élection au Conseil d’administration.

7. Le Secrétariat est mis en place par le Conseil d’administration.

V – Financement et budget

8. Le Conseil d’administration établit les budgets annuels et les budgets à long terme de la Fondation. La principale source de financement, et par conséquent la base des activités de la Fondation, est constituée par des subventions, dons etc. de membres de l’Assemblée.

Les participants aux projets communs de recherche et de développement dans le cadre de la Fondation peuvent pour financer leurs activités recevoir une contribution provenant de leurs sources propres et de sources publiques en sus de l’aide fournie par la Fondation.

VI – Comptabilité et vérification des comptes

9. Le Conseil d’administration est responsable de la comptabilité. Un auditor agréé doit effectuer l’audit de la comptabilité.

VII – Cadre juridique

10. La Fondation est établie à Oslo et est régie par la loi norvégienne.

VIII – Changement de statut

11. Un changement de statut peut être proposé par des membres du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration est habilité à décider des modifications de statut. Dans ce cas, une majorité de deux triers est requise.

IX - Fin des activités de la Fondation

12. Le Conseil d’administration peut décider de mettre fin aux activités de la Fondation. Le Conseil d’administration désigne avec les Ministres compétents un ou plusieurs administrateurs chargés de régler la cessation de la Fondation conformément à l’Accord conclu entre les deux gouvernements.

X – Langues officielles

13. Les langues officielles de la Fondation sont le français et le norvégien.